Vegar på Frøya

Veg Frøynes - Steinset
Den første vegen som vart bygd i gamle Bremanger kommune av offentlege midlar, var vegen Steinset- Frøynes. Den vart bygd i perioden perioden 1906-1912. Kalvåg var den gongen kommunesenteret og eit av dei større fiskeværa i fylket. Ofte var det samla ein stor fiskeflåte her. Vegen vart delvis bygd med midlar frå Vårsildavgiftsfondet. Det var sildefiskarane som kravde veg, slik at dei kunne koma fram til kasteplassane i Frøyskjera landevegen, når uvêr hindra dei i å fara sjøvegen.
Kommunen hadde alt i 1899 garantert for grunn og vedlikehald av vegen som var 3,6 km. Staten kosta 12850 kr av heile summen som var på 17800 kr. Med i denne summen var 3000 kr frå Vårsildavgiftsfondet. Det spesielle med dette veganlegget var dei store statsløyvingane.

Frøyalandet med Frøynes i 1957.


Steinset vegen i januar 2009.

Utdrag frå tinglysingsdokument frå august/november 1899:
Grundeiere og brugsberettigede paa strekningen Stenset -Frøynes inngaar herved paa af avgive fri grund, fritt grus, fritt gjerdehald/grinder til det ansøgte veianlæg Stenset - Frøynes efter den linje veistyrelsen maatte vælge, dog paa den bestemte betingelse, at veien bliver unlagt lige til Frøynes.


Før vegen Frøynes -Steinset vart bygt så gjekk Steinsetefolket på ein tråkka gangsti i rett linje mellom Steinset og Kalvåg. Denne gangstien gjekk forbi denne store steinen.

Kommentarer