Skipperdalsvika


Rylandsvatnet.


Rylandholmen.


Rylandholmen.


Hus i Skipperdalsvika.

Kommentarer