Vegar på Frøya

Veg til Frøya
På Bremangerlandet budde det på 1970-talet om lag 1800 menneske, og på Frøya om lag 650. I 1971 starta arbeidet med å knyta Frøya til riksvegen med Oldersundet bru og Hamrøy bru. I tillegg vart det bygd ferjekai i Smørhamn. Ferja mellom Smørhamn og Florø byrja vinteren 1974. Samferdselsminister Ragnar Christiansen klipte snora over Oldersundet bru 22. august 1977. Heile anlegget kosta 20 mill. kroner. Vegen gav ny stimulans til distriktet.


Oldersundet bru og Hamrøy bru hausten 2008.


Slik såg det ut på Sundsøy før vegen til Frøya vart bygd.
Bilde er frå sommaren 1957.


Hamrøy sommaren 1957.


Bildet er få bygge perioden av vegsambandet til Frøya.

Dette skreiv Sunnmørsposten 5. juli 1976:
"Før vegstellet tek fellesferie 12. juli vert brua over Oldersundet mellom Kalvåg og Smørhamn i Bremanger ferdig og kan takast i bruk. Bruspennet er samanstøypt, men ennå står det att å støype fortau og setje opp rekkverk, dessutan må vegen på begge sider gjerast ferdig.
Dersom ikkje noko heilt omframt kjem på i siste liten skal timeplanen halde, seier ingeniør Jakob Støyva på fylkesvegkontoret i Sogn og Fjordane til Sunnmørsposten.
Etter ferien står vegen frå brufestet på Frøyalandet fram til Kalvåg for tur. Vegen her toler ikkje nemnande akseltrykk og må utbetrast. Parsellen er ikkje lenger enn knapt 1700 meter og går gjennom fint lende, så arbeidet må kunne gjerast på tolleg stutt tid, meiner Støyva. Dette arbeidet kjem først i gang etter at brua er ferdig, avdi masse til vegarbeidet skal hentast frå Smørhamn.
Brua over Oldersundet har ei totallengde på omlag 335 meter, hovudspennet er 120 meter. Kostnaden med denne brua er 8 millionar kroner. Hamrøy bru, som og er med i anlegget er 169 meter lang, og kosta omlag 2 millionar kroner. Begge bruene har vore sette bort på entreprise til entreprenørfirmaet Christie & Opsahl i Molde, som har hatt omlag 25 mann i arbeid.
Heile veganlegget frå Smørhamn til Kalvåg er 5,4 km, og utanom dei to bruene går vegen på fleire fyllingar over små sund. Arbeidet tok til i alt i 1971 som sysselsettingsarbeid, og mannskapsstyrken har variert frå vel 30 til fem mann i anleggstida. Som ein lekk i anlegget er det bygt ny ferjestø i Clupeahamn i Smørhamn. Når anlegget er fullført, vert det og slutt på at ferja går til Kalvåg.
Med dette nye riksveganlegget får dei omlag 600 som bur på Frøya vegsamband med Bremanger-øya. Kalvåg var tidlegare kommunesenter i Bremanger, men administrasjonen er seinare flytta til Svelgen".

Nokon bilde frå 22. august 1977, då vegsambandet vart opna:
Samferdselsminister Ragnar Christiansen klipte snora over
Oldersundet bru 22. august 1977.

Kommentarer